בזה

בזה
בזי, בָּזָה(b. h.; √בז to tread, v. בּוּז) to tread upon, whence to despise, spurn, degrade. Ab. dR. Nath. ch. XXIX הבּוֹזֶה את חבירווכ׳ he who spurns his neighbor (rebuking him) for a sacred cause. Ib. הן בּוֹזִין בעצמן they make themselves contemptible (neglecting their appearance). Part. pass. בָּזוּי, f. בְּזוּיָה Y.Sot.V, end, 20d שהיתה נבואתו כ׳ his prophetic gift was degraded (by him). Ruth. R. to I, מי שהוא ב׳ בדבריו he who becomes contemptible through his own words (in not practicing what he teaches). Cant. R. to VI, 5 מה עז זו ב׳ as the goat is despised כך בְּזוּיִיןוכ׳ so were the Israelites made despicable at Shittim (through debauchery); a. fr. Pi. בִּיזָּה, בִּזָּה same. Ab. dR. Nath. l. c. Y. Sot. l. c. he (Isaac) is called Buzi, שבי׳ אתוכ׳ because he made all idolatrous temples appear contemptible (by his willingness to be sacrificed to the Lord). Gen. R. s. 30 (play on בוז Job 12:5) שהיו מְבַזִּים עליו they sneered at him. Snh.65b בִּיזִּיתֹו thou hast insulted him. Aboth III, 11 המְבַזֶּה אתוכ׳ he who disregards the festive weeks (treating them as week days); a. fr.Part. Pu. מְבוּזֶּה, pl. מְבוּזִּין. Ab. Zar. III, 3 המב׳ common vessels, opp. מכובדין ornamental; Tosef. ib. V (VI), 1 בזויין ed. Zuck. (Var. מב׳); Y. ib. III, 42d; a. e. Hithpa. הִתְבַּזָּה to be despised, humbled, exposed. Y.Taan.II, beg.65a you cannot compare המִתְבַּזֶּה מעצמווכ׳ one who humbles himself to one who is humbled by others. Keth.97b. Ruth. R. to I, 1 אימתיד״ת מִתְבַּזִּיןוכ׳ when are the words of the Law despised by the people? When the scholars make them contemptible (through their conduct); a. fr.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • בזה — הלשון, בלשון זו, במילים אלה, בצורה זו, בצורה הבאה, באופן הבא, במילים הלל …   אוצר עברית

 • בזה — 1 adv. בדבר הז 2 בזיזה, גזילה, שדידה, גניבה, מלקוח, לקיחה ללא רשות, השתלטות על רכוש זר, לקיחת של …   אוצר עברית

 • בזה אחר זה — ברציפות, אחד אחרי השני {{}} …   אוצר עברית

 • בזה הלשון — כך, במילים האלה, בנוסח הבא {{}} …   אוצר עברית

 • התנגחו זה בזה — התווכחו, נאבקו, התנצחו, השתלחו זה בזה {{}} …   אוצר עברית

 • וכיוצא בזה — וכיו ב, וכולי, וכדומה, וכן הלאה {{}} …   אוצר עברית

 • זה בזה — איש את רעהו, איש ברעהו {{}} …   אוצר עברית

 • יש בזה משהו — זה לא סתם, זהו דבר שיש להתייחס אליו {{}} …   אוצר עברית

 • כרוכים זה בזה — מחוברים, קשורים, תלויים {{}} …   אוצר עברית

 • מצורף בזה — לוט, נספח, מחובר {{}} …   אוצר עברית

 • עמד בזה — התמודד בהצלחה, הסתדר, עבר {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”